Sunny's Spring Dale School, Bhandara

Run by Satyam Education Society

Teachers

Sr.No.

Teacher Name

Qualification

1.

Ms. Shephali Pal (Principal)

M.A.,Eng(Socio) B.Ed

2.

Mrs. Samruddhi Gangakhedkar(Primary Incharge)

B.Sc.,B.Ed,B.A.(Eng) MSCIT

3.

Mrs.Kalpana Jangde(KG Incharge)

B.Sc.,B.Ed, MSCIT

4.

Mrs.Meena Shil

B.A. B.Ed

5.

Mrs.Sampada Deshpande

M.A.(Sanskrit) ,B.Ed

6.

Ms. Shubhangi Khaparkar

M.A. Eng.,B.Ed.

7.

Ms. Priya Chaudhary

B.E.

8.

Mrs. Jyoti Sahu

M.A.(Eng),B.Ed

9.

Mrs.Namarata Rasegaokar

B.Sc. B.Ed

10.

Mr. Gopal Meshram

B.A. ATD

11.

Mrs. Ratnamala Gaidhane

B.A. B.P.Ed, NIS(Handball Coach)

12.

Mrs. Jayshree Khandade

H.S.S.C, D.Ed

13.

Mrs. Ketaki Ramekar

B.A., B.Ed ,M.Ed

14.

Mrs.Pranita Admane

B.A., B.Ed,Sangeet Visharad

15.

Mrs.Medha Haldulkar

M.Com. ,M.Phil

16.

Mrs. Pradnya Ghatbhande

M.A.(Sanskrit),B.Ed

17.

Mrs. Shital Mudholkar

B.Sc.,B.Ed

18.

Mrs. Neeta Bhoyar

B.A. ,B.Ed

19.

Mrs. Manisha Bhandarkar

M.A.(Hindi),B.Ed

20.

Mrs. Sanika Sabane

M.Com, B.A. ,B.Ed

21.

Mrs. Jaya Kawale

B.Sc. ,M.Ed.,D.Pharm

22.

Mrs. Jyoti Raghorte

B.Sc.,B.Ed

23.

Mrs. Kavita Lohakare

B.Sc. B.Ed

24.

Mrs. Kalpana Ghodichore

M.A.,B.Ed(Hindi)

25.

Mrs. Neeta Godde

B.A.,M.Ed

26.

Mrs. Harsha Lanjewar

M.Sc.,B.Ed

27.

Mrs. Jyoti  Sakharkar

M.Sc.,B.Ed

28.

Mrs. Pooja Mankar

B.Sc.,M.Ed

29.

Mrs.Rohini Kulkarni

M.C.A, M.phil(C.S.)

30.

Ms. Geeta Mothghare

M.A.(Eng),B.Ed,Addl B.A.(Geography)

31.

Mrs. Yogita Bahe

B.Sc.,B.Ed,MSCIT,

Diploma in Web Designing

32.

Mrs. Shruti Bawankar

M.A.(Eng),B.Ed

33.

Mrs.Swara Mathkur

B.Sc. (microbiology)

34.

Mr. Vinod Borkar

M.A.(Music) ,Sangeet Visharad

35.

Mrs.Prachi Deshpande

MSW, MSCIT

36.

Mrs. Hemlata Gaidhane

B.Sc. B.Ed,B.A.(History)

37.

Mrs. Leena Chachere

B.Sc., B.Ed, M.B.A

38

Mrs. Rupali Wanjari

M.Sc.(maths),D.Ed,B.Ed

39.

Mrs. Hiteshree Katore

B.Sc.(C.S), MCA ,B.Ed

40.

Mrs.Sonali Kulkarni

B.Com(I.T.)),MCM

41.

Mrs. Amruta Moharil

B.Tech(COS), B.Ed

42.

Mrs.Monali Chitriv

B.A Eng lit.M.Ed.

43.

Anita Chaware

M.A.(geography),B.Ed.