Sunny's Spring Dale School, Bhandara

Run by Satyam Education Society

Management

PRESIDENT

SECRETARY

TREASURER

Mrs. Alka Pandhare

Mr. Sunil Mendhe

Mrs. Shubhangi Mendhe


DIRECTORS

Mr. Vinay Ambulkar

Mr. Ajit Ashtikar

Mr. Anant Ashtikar

Mrs. Kanchan Ashtikar


PRINCIAL

KG-IN-CHARGE

PRI-INC-CHARGE

Ms. Shefali Pal

Mrs. KalpanaJangde

Mrs. Samruddhi Gangakhedkar